هـــــیــــواداریـــنــــ کــــاتــــــێـــــکیــــــ پـــــڕ لـــــە خـــــەنــــــدە و خــــۆشـــیـــــ بــــەریــــتــــە ســــەر لـــــەگـــــەڵــــــ هـــــاوێــــکــــانـــــت لـــــە چـــــاتـــــەکــــەمــــــانـــــ


چـــــاتــــی کـــــوردیـــ مــــیـــــوانــــــــ

بــــــو نــــاســــیـــنیـــــ هـــــاوریــــــ نــــــویــــــــ

هه موو ئه وانه ی شاره زایان هه یه له هیرش کردنه سه ر سایت ده توانن هه موو هیزیکی خویان لیره تاقی بکه نه وه

Ddos Protection By Dedar